خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست ... تا غمت پیش نیاید غم مردم نخوری
واقعن ‎· alifkr
... ‎· Caspian