خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست ... تا غمت پیش نیاید غم مردم نخوری
واقعن ‎- alifkr
... ‎- Caspian