نبود چهل و شش روز دیگه ؟! ... اسمایلی بالا خدمتی تو سربازی :-"