نبود چهل و شش روز دیگه ؟! ... اسمایلی بالا خدمتی تو سربازی :-"
IMG_20160202_094654.jpg