من درین خلوتِ خاموشِ سکوت ... اگر از یاد تو یادی نکنم می‌شکنم !!!
" سهراب سپهری‬ " ‎· Caspian