آخرین جرعه ی این جام تهی را تو بنوش :-"
چه خوشرنگ و برشته ست. لایک ‎- alifkr
میخوام خبببببب :( ‎- دختر حوا
نوش جون ‎- میسی