آخرین جرعه ی این جام تهی را تو بنوش :-"
IMG_20160203_191439-1.jpg
چه خوشرنگ و برشته ست. لایک ‎- alifkr
میخوام خبببببب :( ‎- دختر حوا
نوش جون ‎- میسی