آخرین جرعه ی این جام تهی را تو بنوش :-"
IMG_20160203_191439-1.jpg
چه خوشرنگ و برشته ست. لایک ‎· alifkr
میخوام خبببببب :( ‎· دختر حوا
نوش جون ‎· میسی