Avatar for caspianir

با برادرزاده ام که سرما خورده تلفنی حرف زدم، احساس میکنم دارم مریض میشم من هم ، فکرکنم ویروسها اونقده هوشمند شدند که از راه تلفن انتقال پیدا کنند !

Comment
زوووودی خوب شو :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
@saeedgreen: چشام میسوزه ... ببینم با شلغم درمانی میتونم خوب شم ‎· Caspian
Comment
سیر هم امتحان کن ‎· mousaviam2
Comment
@mousaviam2: سیر خام ؟! بعدش با چه رویی برم سرکار اونوقت ؟:)) ‎· Caspian
Comment
من چایی درمانی با عسل و لیمو رو توصیه میکنم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
شب بخور .. ‎· mousaviam2
Comment
@saeedgreen: خب این قابل انجام ـه و امکاناتش هم موجود ... یعنی چای و عسل و لیمو رو با هم قاطی کنم ؟ ‎· Caspian
Comment
بعله، خیلی خوب و موثره ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
برم خونه حتما امتحان می کنم .... سیر رو هم شب شاید بشه یه کاریش کرد هر چند فرداش هم بوش آبروی آدمو میبره :)) ‎· Caspian
Comment
@caspianir :سلامتی مهمه ... ‎· mousaviam2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10