Avatar for caspianir

با برادرزاده ام که سرما خورده تلفنی حرف زدم، احساس میکنم دارم مریض میشم من هم ، فکرکنم ویروسها اونقده هوشمند شدند که از راه تلفن انتقال پیدا کنند !

Comment

زوووودی خوب شو :)

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

@saeedgreen: چشام میسوزه ... ببینم با شلغم درمانی میتونم خوب شم

 ‎· Caspian
Comment

سیر هم امتحان کن

 ‎· mousaviam2
Comment

@mousaviam2: سیر خام ؟! بعدش با چه رویی برم سرکار اونوقت ؟:))

 ‎· Caspian
Comment

من چایی درمانی با عسل و لیمو رو توصیه میکنم:دی

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

شب بخور ..

 ‎· mousaviam2
Comment

@saeedgreen: خب این قابل انجام ـه و امکاناتش هم موجود ... یعنی چای و عسل و لیمو رو با هم قاطی کنم ؟

 ‎· Caspian
Comment

بعله، خیلی خوب و موثره

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

برم خونه حتما امتحان می کنم .... سیر رو هم شب شاید بشه یه کاریش کرد هر چند فرداش هم بوش آبروی آدمو میبره :))

 ‎· Caspian
Comment

@caspianir :سلامتی مهمه ...

 ‎· mousaviam2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10