میدونم ... خیلی وقت بود که از صبحونه کارگاهی عکسی نذاشته بودم واستون :-"
IMG_20160207_100322.jpg
میزم خیلی به هم ریخته س، وگرنه عکس میذاشتم، منم چایی و پتی بور دارم صبحونه :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen می بینم که جواب دندان شکنی دادی به صبحونه ما و ... :)) ‎- Caspian
ما اوچیکتیم آقا :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?