بر هـر کسی که می‌نگرم در شکایت است ... در حیرتم که گردش گردون به کام کیست !