با اینا مریضی رو در می کنم ... با اینا حالمو بهتر می کنم ...
IMG_20160207_193731.jpg
خدا بد نده ‎- Aliusha
دکتر برو ... ‎- جولیا پندلتون
ئه!!!.....از ای بشقابا :دی امیدوارم زودتر خوب شی ‎- amink
@mousaviam2 @amink @arash همین مریضی رو بهتر میکنه ‎- حســـــــنے