تب هی میگیره و ول می کنه ... فکر کنم باید یه استامینوفن دیگه هم بخورم !