این مریضی باعث شده مثه زن زائو ویار کنم !!! الان به طرز وحشتناکی شیرینی نخودچی دلم میخواد :(( :))
ما یه بزرگ فامیل داریم همیشه میگه مدیون شیکمت نباش:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: ای آقا ... بعد این همه مدت که باید منو شناخته باشی :)) ‎- Caspian
فقط خواستم روحیه بدم :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
من هنوز هم دلم مرغ ترش میخواااااد ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™