قدرتی خدا رو میبینی ، فرهنگ غرب چه به روز آدما که نمیاره ! ... مسیح علینژاد اون اوایل کلاه میذاشت که کسی موهاش رو نبینه :-"