تـنهایی رو دوست دارم ، البته شاید شاید یه روز مثه سگ پشیمون بشم و به غلط کردن بیفتم :-"
تنهایی خیلی خوبه، تنها نبودنم خیلی خوبه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
منم همینطور:)) ‎· Aliusha