دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت ... دائما یکسان نباشد حال دوران ، غم مخور