من میتونم صبر کنم ... من این قدرت رو در خودم می بینم که بتونم باز هم صبر کنم ... من صبر می کنم تا نسخه بلوری ریپش بیاد ... The Revenant
... ‎· Caspian