عادل جان خفه شو و نظرات شخصی خودت رو به کارشناس داوری که آوردی تحمیل نکن !!!