گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است ... اما چه سود حاصل گل های پر پر است
" بیداد خراسانی " ‎· Caspian