عجب مریضی مرخرفی ـه این ! ... هنوز خوب نشدم ... یعنی حالم خوبِ خوب نشده ... یه جورایی مریضی ـه با من ـه انگار !
سیستم ایمنی ات ضعیف شده ویتامین باید بخوری ‎· Aliusha