آرزو مُرد و جوانی رفت و عشق از دل گریخت ... غـم نمـی گـردد جـدا ، از جـان مسکینـم هنـوز
" رهـی معیـری " ‎· Caspian