خدایا منو از دست طرفداران استیج نجات بده :-"
سریال شهرزاد هم بگو :))) ‎· Mamad