با شیخ از شراب حکایت مکن که شیـخ ... تـا خـون خلـق هست ننـوشـد شـراب را .... " شهـریـار "