User avatar

خلاصه بهاری دیگر ، بی حضور تو از راه میرسد ... و آنچه که زیبا نیست ، زندگی نیست ... روزگار است ....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10