خلاصه بهاری دیگر ، بی حضور تو از راه میرسد ... و آنچه که زیبا نیست ، زندگی نیست ... روزگار است ....