بعد از این هم آشیانت هر کس است ... باش با او ، یاد تو ما را بس است