هنوز تصمیم نگرفتم که سیزده بدر چون اینجا هوا بارونی ـه و بارندگی شدید ـه ، خوشحال باشم یا ناراحت
تهرانم پیش بینی بارون کردن. البته معمولا یه روز پیش بینی شون عقب جلو میشه پس هنوز امید هست:دی ‎· Aliusha