همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت ... آنچه درخواب نرفت چشم منو یادِ تو بود