من گرفتار و تو در بند رضاي دگران ... من ز درد تو هلاک و تو دواي دگران