سیزده را همه عالم به در امروز ز شهر ... من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم ... " شهریار "