مثل باران بهاری که نمی گوید کِی ... بی خبر در بزن و سرزده از راه برس ...