ما شعله ی شوق تو به صد حیله نشاندیم ... دامن مزن این آتش پوشیده ی ما را ...