آنچه از سیمای من پیداست غیر از درد نیست ... گرچه گاهی پشت یک لبخند پنهان می شود