تا پدر باشد به سر ، عکسش به قلبت قاب کن ... نصب عکسش بعدِ رفتن بر مزار او چه سود