سخت است ببینی که کسی دور و برت نیست ... اول بپری بعد ، بفهمی که پَرت نیست ... سخت است که احساس کنی موقع پیری ... جز دست خودت دست کسی زیر سرت نیست
آقا خدا بد نده. فک کنم جدیداً عاشق شدی ‎· طغرل
@toghrol: کی ؟ من ؟ ... نه بابا :)) من سرم توی لاک خودم ـه :دی ‎· Caspian
مال کیه؟ ‎· منفی سی
موافقم ‎· مستانه
@manfy30: وحید عاملی ‎· Caspian