زندگی با هوشیاری زیر گردون مشکل است .... تا نگردی مست ، این بارِ گران نتوان کشید
" صـائـب " ‎- Caspian
به به چه عجب ازین ورا:دی ‎- Aliusha
@aliusha: هستم ... فیدهاتون رو میخونم ... ‎- Caspian