زنـدگـی نقـد هـزار آزار است ... هر قدر کم شمری بسیار است
" بیـدل " ‎- Caspian

2015-2016 Mokum.place