زنـدگـی نقـد هـزار آزار است ... هر قدر کم شمری بسیار است
" بیـدل " ‎· Caspian