:-"
به به، چه چای خوشرنگی چه شیرینی ای ‎- SaeedTheGiraffe ?