این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت ... گفتگویی و خیالی ز جهان من و توست
" هوشنگ ابتهاج " ‎· Caspian