ایـن چنـد هـزارمیـن شـب بیـداری سـت ... ای عشـق فقـط حسـاب دستـت بـاشـد
" جلیـل صفـربیـگی " ‎· Caspian