ایـن چنـد هـزارمیـن شـب بیـداری سـت ... ای عشـق فقـط حسـاب دستـت بـاشـد
" جلیـل صفـربیـگی " ‎- Caspian

2015-2016 Mokum.place