جـمعـه و غصـه ی تنهـایـی و بـی حـوصلـگـی ... تـازه ایـن اول ظهـر اسـت و غــروبـش در پیـش !!!