سیل اشکی که برانگیختم از چشمه ی چشم ... کوهکن بود ولی در دل تو راه نکرد