بر فقیران محنتِ پیری نباشد ناگوار ... کِی غمِ دندان خورد آن کس که نانی نیستش ؟!