اندر طلب دوست همی بشتابم ... عمرم به کران رسید و من در خوابم ... گیرم که وصال دوست در خواهم یافت ... این عمر گذشته را کجا دریابم ...