رفته بودم سر حوض ، تا ببینم شاید ، عکس تنهایی خود را در آب ، آب در حوض نبود . . .