مغبون اشتباه خودم که خلق را ... سنجیده ام به معیار خویشتن