دیری ست که از روی دل آرایِ تو دوریم ... محتاج بیان نیست که مشتاق حضوریم