گفتـه بـودی درد دل کـن گـاه بـا هم صحبتـی ... کـو رفیـق رازداری ؟ کـو دل پـرطـاقتـی؟!