هوای اینجا انقده مزخرف شده که وقتی بخاری اتاق رو خاموش میکنم از سرما یخ میزنم و وقتی بخاری رو روشن میکنم خیس عرق میشم و مجبور میشم در اتاق رو باز بذارم !