فردوسی پور خیلی آدم صبوریِ ، من اگه جای اون بودم میزدم زیر گوش نویدکیا که شش بار دور خودش بچرخه و بعد با اردنگی از برنامه میانداختمش بیرون