یکی از راههایی که دلتنگی غروب جمعه رو بشه فراموش کرد :-"
IMG_20160527_213640.jpg