عدم توافق ایران و عربستان در موضوع حج تمتع هم خبرِ خوبی بود که امروز شنیدم ... تا باشه از این خبرها باشه :-"