گله ای نیست به تنهایی خود دل بستم ... به غزل گریه یِ هر روز ، به شب بیداری