فغان که کوهکن ساده دل نمی‌داند ... که راه در دل خوبان به زور نتوان یافت